Menu

Artikelen

GPSS – Governance nieuwsbrief april 2021

Omdat er zoveel te melden valt publiceren we weer een nieuwe governance nieuwsbrief!

Lees meer

Nieuw pensioenstelsel: governance aanpassen?

Het nieuwe pensioenstelsel moet er zijn in 2026. Ondanks dat het wetsvoorstel nog in ontwerp is, staat vast dat het een enorme klus is voor pensioenfondsen. Naast alle werkzaamheden die het bestuur toch al op zijn bordje heeft, komt dit er nog eens bij. Hoe gaat het bestuur dat doen? Nóg langer vergaderen of nog […]

Lees meer

Medezeggenschap: aan de slag met het nieuwe pensioenstelsel!

Veel werkgevers zijn gestart met afspraken maken over het nieuwe pensioenstelsel. De (C)OR kan daarbij een belangrijke gesprekspartner zijn. Ook pensioenfondsbesturen zijn begonnen met kennisopbouw en plannen maken rondom het nieuwe pensioenstelsel. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de uitwerking van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen sociale partners en het pensioenfondsbestuur in een concreet plan van aanpak. Beide partijen […]

Lees meer

Onderzoek: Sleutelfuncties in Omgekeerd gemengd bestuursmodel

GPSS heeft recent onderzoek uitgevoerd onder 16 fondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel naar de inrichting van de sleutelfuncties. De conclusie is dat het voor pensioenfondsen met het OGM een hele puzzel is gebleken om de sleutelfuncties in het richten. Dit komt mede door de wijze waarop de IORP II-regelgeving in de Nederlandse regelgeving is […]

Lees meer

Rol verantwoordingsorgaan bij keuze transitie FTK

Dit jaar dienen pensioenfondsbesturen een besluit te nemen of ze vanaf 2022 al dan niet gebruik willen maken van het zogenaamde transitie FTK. Dit is een belangrijke keuze. Een keuze c.q. besluit waarover verantwoordingsorganen geen adviesrecht hebben, terwijl het wel een impactvolle keuze is waarbij veel belangen een rol spelen en evenwichtige afweging noodzakelijk is. […]

Lees meer

Governance nieuwsbrief GPSS – oktober 2019

Lees meer

Verdere professionalisering VO is een feit + Uitnodiging seminar

In 2015 hebben wij (via d’Hooghe Siegman) onderzoek gedaan naar de werking van verantwoordingsorganen die sinds 2014 extra bevoegdheden hebben gekregen. Toen was de conclusie dat VO’s een goede eerste start hadden gemaakt, maar er nog veel ruimte voor verbetering bestond. Dit jaar zijn in Pensioen Pro diverse negatieve uitingen gedaan over VO’s. Ze zouden […]

Lees meer

Kortingen: de rol van het intern toezicht, VO en BO

De financiële positie van veel pensioenfondsen is op dit moment zodanig dat kortingen onvermijdelijk lijken. Veel fondsen bereiden zich daarop voor. Met aangescherpte communicatie, intensivering van het overleg met sociale partners en het in kaart brengen van het benodigde besluitvormingsproces. Daarbij rijst vaak de vraag in hoeverre het intern toezicht, maar ook het verantwoordingsorgaan (VO) […]

Lees meer

Slager móet eigen vlees keuren binnen one tier board

One tier board Het one tier board model kent twee verschillende soorten bestuurders: de niet-uitvoerende en de uitvoerende bestuurders. Ze hebben allen als taak om het fonds te besturen, maar de NUB-ers zijn tevens interne toezichthouders, net als de Raad van Toezicht in het paritaire model. Praktijk In onze praktijk zien wij dat bij veel […]

Lees meer

Bijblijven: Ontwikkelingen op wetgevingsgebied

De ontwikkelingen op wetgevingsgebied in pensioenland gaan hard. Het is lastig om goed op de hoogte te blijven. Daarom geeft GPSS regelmatig actualiteitensessies. In deze en de komende nieuwsbrieven zullen we telkens kort twee actuele ontwikkelingen aanstippen. Waardeoverdracht kleine pensioenen Sinds 2018 is de Wet waardeoverdracht kleine pensioenen in werking getreden (over afkoop), maar pas […]

Lees meer