Menu

Auditcommissie in omgekeerd gemengd model

Wij krijgen regelmatig vragen over de inrichting van de auditcommissie in het omgekeerd gemengd bestuursmodel. Hieronder bespreken we twee vragen die regelmatig hierbij opkomen.

Pensioenfondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel moeten een auditcommissie oprichten. Van deze verplichting kan overigens vrijstelling worden gevraagd aan DNB. De meeste fondsen kennen echter deze commissie.

Bemensing auditcommissie
Allereerst is de vraag wie er in de commissie moeten plaatsnemen. De Pensioenwet en het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling zeggen hier niets over. Uit de wetsgeschiedenis blijkt echter dat de auditcommissie is bedoeld om de niet uitvoerende bestuurders (NUB-ers) aan meer kennis te helpen. En ook om de onafhankelijkheid van de NUB-ers richting de eigen geledingen te borgen. Gezien deze doelstellingen ligt het voor de hand dat de auditcommissie uit externen bestaat of uit een combinatie van externen en NUB-ers. Dit laatste komt dan ook het meest voor in de praktijk.

Taak auditcommissie
Een andere vraag is wat precies de taak moet zijn van de auditcommissie. In het Besluit staat alleen dat de commissie ‘in ieder geval belast (is) met toezicht op de risicobeheersing, het beleggingsbeleid en de financiële informatieverschaffing door het fonds.’ Houdt dat in dat de zij een zelfstandig taak heeft, naast het intern toezicht dat de NUB-ers uitoefenen? Of is het een adviescommissie van de NUB-ers? Ook hier geeft de wet geen duidelijkheid over. In de praktijk zien wij dat de meeste fondsen de auditcommissie laten rapporteren aan de NUB-ers en zo deze bestuurders ondersteunt in hun toezichthoudende taak.

Conclusie
Pensioenfondsen met het omgekeerd gemengd bestuursmodel moeten hun eigen weg zoeken ten aanzien van de inrichting van de auditcommissie. Dat is nu al niet eenvoudig, maar wordt nóg lastiger gezien de nieuwe wetgeving die er aan komt over auditcommissies en de auditfunctie  die eisen stelt aan de invulling van zowel de risicomanagementfunctie als de interne auditfunctie. Elders in deze nieuwsbrief kunt u over de invulling van de interne auditfunctie meer lezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu