Menu

Commentaar bij evaluatie Wet versterking bestuur – 3

In onze nieuwsbrieven zoomen we in op onderwerpen uit de evaluatie van de Wet Versterking bestuur pensioenfondsen die relevant zijn vanuit governance perspectief. In deze nieuwsbrief staat de diversiteit in pensioenfondsbesturen centraal.

Hieraan is in de pers al veel aandacht besteed. Daarom gaan we hier met name in op de meest recente initiatieven op dit vlak .
Uit het evaluatierapport van de Wet Versterking bestuur pensioenfonds blijkt dat het met de diversiteit voor wat betreft leeftijd en geslacht in pensioenfondsen bedroevend is gesteld.

2013  eind 2016 
 vrouwelijke bestuurders 12,5% 15%
bestuurders < 40 7,3% 6,7%

Daarnaast kent 39% van de pensioenfondsen in het geheel geen vrouwelijke bestuurders en 66% van de fondsen zelfs geen bestuurders jonger dan 40 jaar. Hier zitten ook fondsen bij waar meer dan de helft van de deelnemers vrouwen zijn. Bij verantwoordings- en belanghebbendenorganen liggen de percentages nauwelijks hoger.
In de nalevingsrapportage over 2016/2017 van de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen wordt bevestigd dat de naleving van de Code op het onderdeel diversiteit daalt.

Nu uit meerdere wetenschappelijke onderzoeken naar voren is gekomen dat diverse besturen beter presteren, zijn deze cijfers voor de pensioensector lastig uitlegbaar. Ook de Tweede Kamer heeft zich uitgesproken voor meer diversiteit van pensioenfondsen.

Inmiddels zijn er verschillende stappen gezet om pensioenfondsen op dit gebied aan te sporen:
– de Pensioenfederatie heeft in 2016 haar Handreiking voor het vergroten van diversiteit gepubliceerd
– de Code Pensioenfondsen heeft sinds dit jaar een nieuwe norm (norm 33) waarin staat dat elk fonds een plan van aanpak ten aanzien van diversiteit moet kennen
– de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben recent samen een plan van aanpak gepubliceerd. In dit plan worden niet alleen de pensioenfondsbesturen aangemoedigd om actie te ondernemen, maar, heel terecht, ook de voordragende partijen. Dit zijn meestal werknemers(verenigingen) en werkgevers- en pensioengerechtigden(organisaties).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.