Menu

DNB-toets leden Verantwoordingsorgaan?

Het wetsvoorstel inzake IORP2 is inmiddels bekend en er is al veel over geschreven. Er is echter nog maar weinig aandacht geweest voor een nieuw recht van het verantwoordingsorgaan (VO) dat daarin is opgenomen. Dit betreft een goedkeuringsrecht inzake het voorgenomen besluit van het bestuur tot collectieve waardeoverdracht naar een andere EU-lidstaat. De leden van het VO die niet namens de werkgever in dit orgaan zitting hebben, moeten hiervoor goedkeuring verlenen, zo is het voorstel.

Tot nog toe worden alleen bestuursleden, leden van de raad van toezicht, van het belanghebbendenorgaan (BO) en overige medebeleidsbepalers voorafgaand aan benoeming door DNB getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Voor de visitatiecommissie gelden de geschiktheidseisen ook, maar de leden hiervan worden alleen getoetst ‘als hiertoe aanleiding bestaat’, zo valt in de wetsgeschiedenis te lezen. De reden om de leden van het BO en de raad van toezicht te toetsen zijn de goedkeuringsrechten die deze gremia hebben. Dit maakt hen medebeleidsbepalers, zo stelt de wetgever.
Nu het VO waarschijnlijk ook een goedkeuringsrecht krijgt, is de vraag of de leden dan ook voorafgaand aan hun benoeming getoetst moeten worden. Of is dat niet het geval nu het om slechts één goedkeuringsrecht gaat?

GPSS is een groot voorstander van de bevordering van de geschiktheid van VO-leden. Immers, alleen als het VO voldoende kennis en competenties heeft kan zij haar taken goed uitoefenen. Maar het VO is ook een medezeggenschapsorgaan waarvoor de drempel tot toetreding niet te hoog moet liggen. Geschiktheidseisen voor het VO als geheel, in plaats van voor het individuele lid, liggen daarom meer voor de hand.  Dit zien we ook het meeste in de praktijk.

Het is nog wel even spannend hoe de wetgever en DNB dit verder gaan invullen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.