Menu

Effectiviteit gemengd bestuursmodel gebaat bij duidelijke bestuurlijke taakverdeling

Mede op basis van het onderzoek gemengde besturen en intern toezicht heeft DNB afgelopen zomer een aantal aandachtspunten geformuleerd voor de borging van een adequate governance.

 Een van de aandachtspunten betreft de vraag in hoeverre de verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen het fonds aansluit op de drie functies bestuur, toezicht en verantwoording.

Bij gemengde besturen is in dat kader vooral aandacht voor de rol van de niet-uitvoerende bestuurders (NUB-ers). De reden hiervoor is veelal de nieuwe dubbelrol (bestuurder en toezichthouder) die deze bestuurders vervullen.

Om deze dubbelrol echter goed te kunnen vervullen, speelt ook de toebedeling van taken door het algemeen bestuur (uitvoerend bestuurders (UB-ers) en NUB-ers tezamen) aan de UB-ers een cruciale rol. Het is belangrijk dat dit voldoende duidelijk en uitgewerkt is. Dit dient in eerste instantie in de statuten te gebeuren.

In onze praktijk zien wij echter dat de statuten zich in de meeste gevallen beperken tot de in de wet genoemde taken. Namelijk dat de UB-ers met de dagelijks beleidsbepaling zijn belast. We zien ook dat verdere uitwerking nogal eens ontbreekt. De vraag die dan rijst, is of voldoende helder is wat die dagelijkse beleidsbepaling behelst. Als wij afgaan op wat wij in onze praktijk zien, dan is dat voor meerdere uitleg vatbaar. Zo zien wij bijvoorbeeld grote verschillen in taakopvatting tussen de UB-ers in een omgekeerd gemengd bestuursmodel (de onafhankelijke bestuursleden) en de UB-ers in een paritair gemengd bestuursmodel (sociale partners). Beschikbare capaciteit speelt daarbij nogal eens een rol.

De dagelijkse beleidsbepaling in een fonds omvat naar onze mening zaken als de (operationele) aansturing en monitoring van de uitbestedingspartners van het fonds, de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. Een duidelijke delegatie van deze taken en verantwoordelijkheden aan de UB-ers (ongeacht door welke gremium deze rol wordt vervuld), draagt bij aan het creëren van voldoende afstand op de operatie van de NUB-ers. Hierdoor zijn de NUB-ers beter in staat om hun toezichthoudende rol te vervullen.

De uitvoerend bestuurders kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de borging van de toezichtsfunctie van de NUB-ers binnen het gemengde model en daarmee aan de effectiviteit van het gemengde bestuur als geheel!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.