Menu

Governance scan

GPSS kan u adviseren over een breed scala aan pensioenvraagstukken. Wij staan voor governance in integraal perspectief, maar u kunt ook voor onderdelen van onze dienstverlening kiezen.

Governance structuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor een goed werkende governance structuur. Daarmee functioneert de organisatie in overeenstemming met de fondsdoelstelling, het fondsbeleid en de risicotolerantie die het bestuur aanvaardbaar acht. Samen met het integraal risicomanagement zorgt een goed werkend governancesysteem dat het bestuur in control is. Daarvoor is niet alleen de opzet op papier, maar ook de werking in de praktijk van alledag van belang. Essentieel is dat de mensen die van het governancesysteem deel uitmaken, het nut daarvan inzien en het zich eigen hebben gemaakt.

Efficiënte en effectieve governance

Bij veel fondsen is de governancestructuur in de loop der jaren gegroeid en in de fondsstukken verankerd. Stukje bij beetje zijn daar veranderingen in aangebracht. Vaak is dit ontstaan zonder vooraf een goed doordachte structuur te ontwerpen en ontbrak daarbij de tijd en soms ook de noodzaak om naar de samenhang met andere processen te kijken. Ook de borging dat de mensen die ermee werken het zich voldoende eigen hebben kunnen maken, kreeg niet altijd voldoende aandacht. In combinatie met de enorme hoeveelheid veranderingen die zich in de pensioenwereld in een korte tijd hebben voorgedaan, maakt dat de effectiviteit en efficiëntie van het governancesysteem onder druk kan komen te staan.

Risicobeheersing

Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking bij een onderwerp als risicobeheersing. Meestal is dit onderwerp belegd bij een auditcommissie, maar hoe verhoudt zich dat tot het feit dat een integrale risico-afweging onderdeel is van elke beleidsbeslissing? Moet de auditcommissie dan elke beleidsvoorstel gaan beoordelen of ligt die taak bij de commissie die het beleidsvoorstel behandelt? En indien dat laatste het geval is, wat betekent dat dan voor de geschiktheidseisen en het tijdsbeslag van de commissieleden? En hoe borg je vervolgens dat die commissie het risicoframework goed toepast en hoe komt dat allemaal weer samen in de risicorapportages van het fonds?

DNB stelt eisen aan pension fund governance

Ook DNB besteedt in haar toezicht veel aandacht aan governance. DNB stelt zich op het standpunt dat als de organisatie aan de top van het fonds niet in orde is, de beheersing van de risico’s in de operationele processen dat zeker ook niet is. Pensioenfondsen die onderwerp van een beleggingsonderzoek zijn (geweest), zullen dit herkennen. Borging van onafhankelijkheid, de (organisatorische) inrichting van de risicobeheersing rondom het vermogensbeheer, de aansturing van de verschillende externe partijen die daarbij een rol spelen, zowel op bestuursniveau (externe adviseurs) als aan uitbestedingspartners (de fiduciair, de operationele vermogensbeheerders). En verder de inbedding van voldoende countervailing power, de onderlinge taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, inbedding in reglementen en uitbestedingsovereenkomsten, consequenties voor profielen en geschiktheid en periodieke evaluatie zijn zo maar wat governance onderwerpen die daarin de revue passeren.

Governance scan

GPSS kan u hierbij ondersteunen. Het team van GPSS heeft vanuit diverse rollen met governance vraagstukken, al dan niet naar aanleiding van een beleggingsonderzoek van DNB, te maken gehad. GPSS helpt uw governancesysteem opnieuw tegen het licht te houden en waar nodig te verbeteren, zodat u weer beschikt over een actueel en goed werkend governancesysteem. Daartoe hebben wij een governancescan ontwikkeld. Deze scan voeren wij uit vanuit een integraal perspectief. Dat betekent dat we bijvoorbeeld ook kijken naar de samenhang met en de wijze waarop het systeem uw integrale risicobeheersing ondersteunt. De aanbevelingen die uit de governancescan voortvloeien, zijn praktisch toepasbaar en stelt de mensen die het moeten uitvoeren centraal. Zodat u governance (weer) op orde is en u als bestuur in control bent en de juiste koers kan varen.

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24).