Menu

Governance

Visie

GPSS bekijkt governance vraagstukken vanuit een breed en integraal perspectief met als doel dat het governancesysteem uw organisatie ondersteunt en uw kernactiviteiten op elkaar zijn afgestemd. Daarvoor heeft GPSS het governance rad ontwikkeld; in dit rad zijn alle 12 elementen die tezamen een goede governance vormen opgenomen.
Wilt u de governance van uw fonds versterken, dan bent u bij ons op het juiste adres.

Governance praktisch en mens gericht

GPSS hanteert een pragmatische insteek en stelt de mensen die het moeten uitvoeren daarbij centraal. Het systeem kan immers alleen maar goed functioneren als het eenvoudig toepasbaar is en gedragen wordt door de mensen die het uitvoeren. Zij moeten hun rol kennen en begrijpen en de tools hebben om die goed uit te oefenen. Daarbij hoort ook passende kennis, competenties en professioneel gedrag. Een governance systeem op papier ontwerpen is immers vrij eenvoudig, maar zorgen dat het ook werkt, is een heel ander verhaal. Als enig bureau in Nederland hebben wij volop met onze ‘poten in de klei’ gestaan en meegeholpen koers te bepalen en dat doen we nog steeds. Ondermeer als adviseur, pensioenfondsbestuurder, hoofd Beleidsadvies pensioenbureau, directeur pensioenfonds, voorzitter en lid van raden van toezicht, lid verantwoordingsorgaan en directeur bedrijfsvoering van een APF.

One tier board – omgekeerd gemengd bestuursmodel
GPSS is hét bureau voor fondsen die (overwegen) over willen gaan naar het one tier board model. Wij hebben vele fondsen hier al in begeleid: in sommige gevallen vanaf het aller eerste begin tot en met de implementatie (bijvoorbeeld het ABN AMRO Pensioenfonds), voor andere fondsen alleen trainingen voor de aankomende bestuurders (bijvoorbeeld het Rabobank Pensioenfonds) en in weer andere gevallen als sparringpartner. Wij hebben veel kennis en ervaring op dit gebied. Zie hiervoor ook onze publicaties: Een nieuw bestuursmodel geen doel maar middel  en  Eerste ervaringen met one tier board, geschreven tezamen met mw G. Leegwater. In onze recente opinie in Pensioen Pro gaan we in op IORP II en het omgekeerd gemengd bestuursmodel.

Ook hebben wij onderzoek naar de werking van dit model gedaan, door in 2016 met UB-ers en NUB-ers van 90% van de fondsen met het omgekeerd gemengd bestuursmodel te praten. Een samenvatting van ons onderzoek leest u hier.

Ervaring van binnen uit

Door haar brede werkervaring op governance gebied en kennis van governance codes, kan GPSS u helpen met elk vraagstuk op het gebied van governance. Wij zijn onder andere betrokken (geweest) bij de inrichting van een algemeen pensioenfonds (APF), de wijziging van bestuursmodellen van pensioenfondsen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) en de optimalisering van het governancesysteem en bijbehorende risico analyse en -beheersing rondom het vermogensbeheer van een pensioenfonds.

Overige governance vraagstukken waar wij bijvoorbeeld ervaring mee hebben:

 • implementatie nieuw bestuursmodel
 • inrichting pensioenfonds
 • inrichting algemeen pensioenfonds (APF)
 • uitvoeren governance scan (risicoanalyse en verbetervoorstellen op governancegebied)
 • invulling governance rondom integrale risicobeheersing
 • inrichting bestuursbureau
 • inrichting en professionalisering bestuursondersteuning
 • begeleiding zelfevaluaties voor bestuur, intern toezicht en verantwoordingsorgaan
 • afnemen kennistoetsen in de vorm van cases
 • opleiden verantwoordingsorgaan
 • vraagstukken inzake relatie bestuur-bestuursbureau
 • coaching bestuur bij overgang ander bestuursmodel
 • coaching raad van toezicht
 • inrichting en afstemming rollen en taken pensioenfonds organen
 • inrichting en professionalisering bestuurlijke commissies
 • ontwikkelen en actualiseren geschiktheidsbeleid en bijbehorende profielen
 • geven van training over nieuwe rol verantwoordingsorgaan en bestuur in nieuw bestuursmodel pensioenfonds
 • implementatie Pensioen 123
 • geven van trainingen over de rollen en taken van de verschillende, bij pensioen betrokken partijen, zoals de ondernemingsraad invulling beloningsbeleid
 • inrichting integriteitsbeleid
 • vaststellen diversiteit en complementariteit van bestuur en inrichting diversiteitsbeleid.

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24).