Menu

Hoe selecteer je een Algemeen pensioenfonds (APF)?

Pensioenfondsen die de overgang naar een APF overwegen, kijken onder meer naar de omvang van het vermogen dat het APF beheert en andere financiële aspecten van het APF zoals dekkingsgraad, risicohouding, premieniveau en kosten op kringniveau. Daarnaast is het ook zinvol om de volgende meer kwalitatieve criteria in de selectie te betrekken.

 

Besturing

Bestuursmodel

Alle open APF-en, dit zijn APF-en die openstaan voor toetreding door pensioenfondsen, zijn georganiseerd volgens het onafhankelijk bestuursmodel. Dat betekent dat zowel de bestuurlijke functie als de toezichthoudende functie door onafhankelijke pensioenprofessionals worden ingevuld. Eén APF heeft gekozen voor het onafhankelijke gemengde (one tier) model waarbij de toezichthoudende rol door de niet uitvoerend bestuurders (NUB) wordt vervuld en de uitvoerend bestuurders op fulltime basis bij het APF in dienst zijn. De andere APF-en hebben gekozen voor het meer reguliere two tier model met een (parttime) bestuur en een afzonderlijke Raad van Toezicht. Bij de APF-en vertaalt de keuze voor een al dan niet gemengd bestuursmodel zich rechtstreeks in de intensiteit van de bemoeienis van de bestuurders met het fonds (fulltime of parttime). En is daarmee een relevant aspect bij de beoordeling van de bestuurlijke aansturing van het APF.

Bestuursondersteuning

Alle APF-en hebben een eigen bestuursbureau. De omvang van en rollen binnen de verschillende bureaus en de ontwikkeling die deze bureaus sinds de vergunningverlening hebben doorgemaakt, zijn daarentegen wel verschillend. Daarmee wordt het een onderscheidend criterium omdat de inrichting inzicht geeft in de wijze waarop het APF:

  • op groei en bijbehorende complexiteit anticipeert
  • de counter vailing power jegens haar uitbestedingspartners organiseert, én
  • invulling geeft aan de ondersteuning van de (medezeggenschap van de) verschillende kringen.

Flexibiliteit en vermogensbeheer

De open APF-en zijn opgericht door commerciële partijen. Dit zijn verzekeraars of partijen die in de pensioenmarkt al een stevige positie als administrateur en/of vermogensbeheerder innemen. De APF neemt dan ook veelal deze activiteiten bij de oprichter af. Eén APF heeft haar fiduciair beheer uitbesteed aan een onafhankelijke partij die geen banden heeft met de oprichter. Dit geeft naar verwachting meer keuzevrijheid bij de invulling van het vermogensbeheer.

Kringen en complexiteit

Zoals bekend, kunnen binnen een APF verschillende collectiviteitskringen met ieder hun eigen financiële opzet en afgescheiden vermogen worden ingericht. Zowel het aantal kringen als de variëteit tussen de kringen heeft invloed op de complexiteit van het APF als geheel. Hoe meer kringen en hoe groter de variëteit in pensioenregelingen, hoe meer er te kiezen lijkt, maar hoe complexer de aansturing. Paradoxaal kan dit er toe leiden dat de APF-en die nu de meeste kringen en variëteit hebben, bij de toelating van toekomstige nieuwe partijen minder mogelijkheden (bijvoorbeeld geen eigen kring meer) kunnen aanbieden, om zo de aansturing beheersbaar te houden. Dit kan aanleiding geven om juist te opteren voor een APF met thans wat minder vermogen en minder kringen.

Minimale omvang kring

Daarnaast moet een kring (net als een regulier pensioenfonds) ook een bepaalde minimale omvang hebben om op langere termijn (zonder bijdrage van de APF-oprichter) kostendekkend te kunnen zijn en schaalvoordelen te kunnen realiseren. Niet alle kringen hebben reeds die minimale omvang bereikt. Dit brengt risico’s voor de toetredende partij met zich.

Medezeggenschap

Omdat bij alle open APF-en sprake is van een onafhankelijk bestuursmodel, wordt de medezeggenschap op het niveau van de collectiviteitskring vormgegeven via een zogenaamd belanghebbendenorgaan (BO). Een BO heeft vergaande bevoegdheden, waaronder verschillende goedkeuringsrechten aangaande de financiële opzet en de samenstelling van de collectiviteitskring.

Alle APF-en kennen de mogelijkheid dat het BO van een kring via verkiezingen met vertegenwoordigers van de groepen belanghebbenden in de kring worden bemenst. Dit kan zeker voor open kringen met veel verschillende werkgevers uit verschillende sectoren een uitdaging zijn. Enkele APF-en bieden daarom de mogelijkheid om de bemensing via externe pensioenprofessionals te laten plaatsvinden. Dit kan echter ten koste van de zeggenschap gaan.

Wij adviseren u daarom als u over wilt gaan naar een APF, naast de financiële, ook de niet-financiële elementen goed met elkaar te vergelijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.