Menu

IORP 2 vraagt om herijking governancestructuur

Begin 2019 gaat de Europese IORP 2-richtlijn gelden die eist dat alle pensioenfondsen een interne auditfunctie kennen. Fondsen zullen daarom dit jaar moeten gebruiken om hun governance zodanig te herijken dat dit aansluit bij de eisen van deze richtlijn.

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij geschreven over de wijziging in governancestructuur die nodig is bij grote pensioenfondsen (meer dan € 10mrd beheerd vermogen) omdat zij als organisatie van openbaar belang zullen worden aangemerkt. Op grond van de Europese IORP 2 richtlijn is er werk aan de winkel voor álle pensioenfondsen.

Doel richtlijn
De richtlijn heeft als doel te zorgen voor een doeltreffende governance dat voor “een gezonde en prudente bedrijfsvoering zorgt.” Hierbij worden verschillende eisen gesteld aan de organisatie van een pensioenfonds. Een er van is dat pensioenfondsen over een interne auditfunctie moeten beschikken. De rol van de interne auditfunctie is onder meer het evalueren van het interne controlesysteem en andere onderdelen van het vastgelegde governancesysteem. De interne auditor kan ook beoordelen of de uitbestede werkzaamheden adequaat en doeltreffend zijn. Hierover rapporteert de interne auditor aan het bestuur of aan de interne toezichthouder.

Eisen aan interne auditfunctie
Net als voor bestuurders, gelden voor de auditfunctie ook geschiktheids- en betrouwbaarheidseisen. DNB kan deze toetsen. De auditfunctie moet bovendien onafhankelijk zijn van de andere sleutelfuncties, dit zijn de risicobeheer en de actuariële functie. Dit laatste betekent dat de auditfunctie door een ander persoon of gremium moet worden uitgeoefend dan de twee andere sleutelfuncties en dat moet worden bezien welke rol deze functie krijgt binnen het integraal risicomanagement.

Onze aanpak
Omdat deze regelgeving reeds begin 2019 van kracht wordt adviseren wij u om alvast na te denken over de invulling van de interne auditfunctie binnen uw pensioenfonds. Wij hanteren daarbij de volgende aanpak.
1. Maken van een impactanalyse op de governancestructuur en het integraal risicomanagement van uw fonds
2. Bespreken of de auditfunctie bij een bestaande functie/rol binnen de fondsstructuur kan worden belegd of dat een andere functionaris of orgaan moet worden aangesteld
3.A. bij keuze voor beleggen bij een bestaande functionaris/rol: beoordeling of de betrokkene(n) voldoen aan de eisen als gesteld in IORP 2
3.B. bij instellen nieuwe functionaris/rol: bij de opzet en bemensing rekening houden met de eisen uit IORP 2
4. Aanpassen fondsdocumenten (statuten, reglementen, ABTN etc.)
5. Training en ingroei van de interne auditfunctie en van alle betrokkenen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.