Menu

Liquidatie: toestemming nodig deelnemers?

Regelmatig begeleiden wij liquidaties van pensioenfondsen. Telkens weer komt de vraag op of aan de (oud) deelnemers toestemming moet worden gevraagd om de pensioenen over te dragen naar een nieuwe uitvoerder. Dit blijft een lastige vraag.

Ingeval pensioenfondsen de pensioenen naar een nieuwe pensioenuitvoerder overdragen ‘bij liquidatie’ dan stelt de wet dat geen toestemming hoeft te worden gevraagd aan de direct belanghebbenden. Met als reden dat een individuele deelnemer de liquidatie niet moet kunnen tegenhouden. Wel geldt er een aantal voorwaarden, waaronder die dat DNB akkoord moet gaan. En de overdrachtswaarde zodanig moet worden vastgesteld dat de te verkrijgen pensioenen voor vrouwen en mannen gelijk zijn, waarbij aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid op basis van dezelfde grondslagen moet zijn voldaan.

Wijziging pensioen bij liquidatie
Er wordt niet de voorwaarde gesteld dat de pensioenen bij liquidatie niet mogen wijzigen. Dat is ook logisch, want elke overdracht houdt wel een wijziging in, hoe klein ook. Door de overdracht kan bijvoorbeeld de wijze van uitkeren (elke 4 weken of per maand), het type partnerpensioen (op risico- of opbouwbasis) of de toeslagenbepaling veranderen. Er kan dan nog steeds aan de twee voorwaarden zoals hierboven genoemd worden voldaan waarbij ondanks dat de waarde niet wijzigt, de opgebouwde pensioenen wel kunnen veranderen.
In de Pensioenwet staat elders dat bij een wijziging van een pensioenovereenkomst de opgebouwde pensioenen in beginsel niet mogen wijzigen. Maar hoe zit dat dan bij liquidatie waar dit eigenlijk altijd in meer of mindere mate het geval is? Welke regel gaat er voor?

Wijziging pensioen bij verhoging pensioenleeftijd
Opvallend is dat binnenkort pensioen collectief kan worden aangepast zonder toestemming van de deelnemer. Dit is het geval als de opgebouwde pensioenen collectief worden omgezet naar een hogere ingangsleeftijd. De aanvullende voorwaarden hierbij zijn er op gericht dat als de deelnemer toch op de oorspronkelijke pensioendatum met pensioen wil gaan, hij hetzelfde, oude pensioen gaat ontvangen.

Wijziging moet mogelijk zijn
Het lijkt ons dat bij liquidatie de voorwaarden niet strenger mogen zijn. Ergo: ook in geval van liquidatie moeten opgebouwde pensioenen die collectief worden overgedragen zonder toestemming van de deelnemer kunnen wijzigen. Dit zou in ieder geval zo moeten zijn als de wijziging op verzoek terug te draaien is. Wij menen dat dit ook zo moet gelden als door de liquidatie de pensioenen wel veranderen. Anders zouden immers veel liquidaties niet door kunnen gaan en dat is – expliciet – niet de bedoeling van de wetgever. Door de voorwaarden die de wetgever stelt bij collectieve waardeoverdracht én de betrokkenheid van de belanghebbenden in pensioenfondsbestuur, verantwoordingsorgaan en ondernemingsraad is bovendien een evenwichtig besluit terzake voldoende gewaarborgd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.