Menu

Missie en strategie document vereist vóór 1 september!

Eind maart heeft DNB verteld dat zij van alle T2 fondsen vóór 1 september (de 25 grootste) of 1 oktober (de overige) aanstaande een visie en strategie document wenst te ontvangen. Omdat in 2015 beek dat 68% van de fondsen dit niet op orde had, worden nu harde eisen gesteld. Met als doel dat fondsen wendbaar en weerbaar worden.

De eis van een missie, visie en strategie geldt natuurlijk op grond van de Pensioenwet en de Code Pensioenfondsen voor alle pensioenfondsen. De uitvraag door DNB betreft echter vooralsnog de T2 fondsen. In het gevraagde document komen thema’s aan de orde als:
1.        De missie en visie van het fonds,
2.        De huidige positie van het fonds (sterkten en zwakten)
3.        De kansen en bedreigingen die zich in de omgeving van het fonds voordoen
4.        De toekomstvisie van het fonds (waar wil het fonds over 5 jaar staan)
5.        Wat gaat het fonds doen om daar te komen

Het bestuursmodel van het fonds moet zodanig zijn ingericht dat het op de realisatie van de strategie is toegesneden. DNB doet in 2017 gericht onderzoek of de door pensioenfondsen gebruikte governancemodellen voldoende effectief zijn en tijdige en adequate (strategische) besluitvorming in belang van fonds en deelnemers mogelijk maken.
Een herijking van de strategie kan dan ook nopen tot een herijking van het bestuursmodel. Strategiebepaling en evaluatie bestuursmodel liggen dan ook in elkaars verlengde en daarom adviseren wij u deze in onderlinge samenhang uit te voeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.