Menu

Nieuw pensioenstelsel: governance aanpassen?

Het nieuwe pensioenstelsel moet er zijn in 2026. Ondanks dat het wetsvoorstel nog in ontwerp is, staat vast dat het een enorme klus is voor pensioenfondsen. Naast alle werkzaamheden die het bestuur toch al op zijn bordje heeft, komt dit er nog eens bij. Hoe gaat het bestuur dat doen? Nóg langer vergaderen of nog vaker?

Aanpassing governance?
Daarom is dit een goed moment om na te denken over de werking van de governance. Wij zien dat meerdere fondsen, vanwege de naderende drukte, dit nu hebben geagendeerd. Fondsbesturen krijgen meer tijd op de bestuursagenda voor strategische onderwerpen door bijvoorbeeld :
a. meer delegeren en of mandateren
b. het aanpassen van het bestuursmodel naar een onafhankelijk bestuursmodel met onafhankelijk pensioenexperts die vaak voor meerdere
dagen per week voor het fonds werkzaam zijn, danwel het omgekeerd gemengd bestuursmodel waarbij naast dergelijke onafhankelijke
experts ook een aantal bestuursleden vanuit de achterban (pariteit) plaatsnemen.

Vanuit het bestuur
Voor mandateren en delegeren dienen de statuten, functieprofielen en eventuele huishoudelijke reglementen te worden aangepast. Naast uiteraard de werkwijze. Als gekozen wordt voor een ander bestuursmodel, kost dat meer tijd. Bij deze wijziging dienen ook het verantwoordingsorgaan en het intern toezicht te worden betrokken. Fondsbesturen die dit overwegen adviseren wij dit zo snel mogelijk op te pakken. In ons boek Praktijkervaring met het Omgekeerd gemengd bestuursmodel bij pensioenfondsen kunt u lezen over ervaringen van andere pensioenfondsbesturen met het omgekeerd gemengd bestuursmodel en hoe u dit kunt aanpakken (verkrijgbaar via boekOGM@yahoo.com). Het onafhankelijke model zien wij in de praktijk slechts bij een enkel fonds. Vanwege de grote afstand van de direct belanghebbenden tot het bestuur is dit bestuursmodel veel minder in zwang.

Vanuit het verantwoordingsorgaan
Als een bestuur wijzigt van bestuursmodel wordt het VO daar ook bij betrokken. In ieder geval formeel, omdat er een adviesrecht is ten aanzien van de vorm en inrichting van het intern toezicht. Als gekozen wordt voor een onafhankelijk bestuursmodel (met alleen onafhankelijke bestuurders) dan zal het VO verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een belanghebbendenorgaan (BO). Dit orgaan heeft (veel) meer zeggenschap dan een VO, omdat het naast adviesrechten ook goedkeuringsrechten kent. Wordt gekozen voor het omgekeerd gemengd bestuursmodel, dan blijft er een VO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.