Menu

Pensioen juridisch

Visie

GPSS bekijkt governance vraagstukken vanuit een breed en integraal perspectief met als doel dat het governancesysteem uw organisatie ondersteunt en uw kernactiviteiten op elkaar zijn afgestemd.  Daarvoor heeft GPSS de governancecirkel ontwikkeld; in deze cirkel zijn alle 12 elementen die tezamen een goede governance vormen opgenomen.

Aansluiting beleid bij pensioenjuridische documenten.

Uw governancesysteem is verankerd in uw juridische documentatie. De rollen van elk orgaan en persoon, maar ook uw beleidsdocumenten en processen dienen daarbij aan te sluiten, zodat transparant is op welke wijze u te werk gaat. GPSS kan u helpen om te zorgen dat uw juridische documentatie up to date en onderling consistent is. En aansluit bij actuele wet- en regelgeving, gemaakte beleidskeuzes en uw feitelijke organisatie. GPSS zorgt daarmee dat uw corporate housekeeping (weer) op orde is, zodat deze voor u en voor de buitenwereld als kompas kan fungeren. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook ondersteunen bij andere juridische pensioenissues.

Als enig bureau in Nederland hebben wij volop met onze ‘poten in de klei’ gestaan en meegeholpen koers te bepalen en dat doen we nog steeds. Ondermeer als adviseur, pensioenfondsbestuurder, hoofd Beleidsadvies pensioenbureau, directeur pensioenfonds, voorzitter en lid van raden van toezicht, lid verantwoordingsorgaan en directeur bedrijfsvoering van een APF.

Al 35 jaar ervaring

Onze ervaren pensioenjuristen hebben samen 35 jaar ervaring en hebben elke denkbare vraag voorbij zien komen. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld actief betrokken bij de inrichting van een algemeen pensioenfonds (APF), het opzetten en beoordelen van uitbestedingsovereenkomsten, de wijziging van bestuursmodellen van pensioenfondsen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) en de nieuwe pensioencommunicatie eisen.

Overige juridische vraagstukken waar wij bijvoorbeeld ervaring mee hebben:

 • overgang naar algemeen pensioenfonds (APF)
 • collectieve waardeoverdracht
 • pension fund governance eisen
 • opstellen functieprofielen
 • interpretatie en implementatie Code Pensioenfondsen
 • mogelijkheden op grond van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen
 • liquidatie pensioenfonds
 • fusie pensioenfonds
 • compliance toets wet- en regelgeving
 • op- en inrichting uitvoeringsorganisatie
 • beoordeling uitbestedingscontracten
 • contractmanagement
 • wijziging van de pensioenregeling
 • duidelijk krijgen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van verschillende partijen op pensioengebied
 • eisen aan pensioencommunicatie
 • gelijke behandeling op pensioengebied
 • al dan niet toegestaan leeftijdsonderscheid
 • verhoging pensioenleeftijd en gevolgen daarvan
 • nieuwe rechten van ondernemingsraad op pensioengebied
 • actualiseren statuten, reglementen en andere juridische documenten
 • scheiding en pensioen
 • omvormen pensioenreglement tot leesbaar document voor deelnemers.

Ga naar wat onze klanten zeggen

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24).