Menu

Stakeholder management

Visie
GPSS bekijkt governance vraagstukken vanuit een breed en integraal perspectief met als doel dat het governancesysteem uw organisatie ondersteunt en uw kernactiviteiten op elkaar zijn afgestemd. Daarvoor heeft GPSS de governancecirkel ontwikkeld; in deze cirkel zijn alle 12 elementen die tezamen een goede governance vormen opgenomen.

Stakeholdermanagement kritische succesfactor
Een goede relatie met alle stakeholders van uw pensioenfonds is de basis voor het vertrouwen in het fonds. Het vastleggen van allerlei zaken op papier is één, maar als die onduidelijk of onbekend zijn zal dit ten koste van het vertrouwen gaan. Daarom vormen een goed verwachtingsmanagement en daaruit voortvloeiend: transparantie en een effectieve communicatie belangrijke elementen van stakeholder management. Ook is de wijze waarop het bestuur invulling geeft aan het verantwoordingsproces en de inhoud van uw verantwoording medebepalend voor uw succes. Een ander element is het creëren van voldoende countervailing power; het voldoende tegenwicht kunnen bieden aan, vooral, externe stakeholder zorgt er voor dat het pensioenfondsbestuur de regie houdt.
GPSS noemt de wijze waarop u invulling geeft aan deze kritische succesfactoren ‘stakeholdermanagement’ en helpt u hierbij graag.

Als enig bureau in Nederland hebben wij volop met onze ‘poten in de klei’ gestaan en meegeholpen koers te bepalen en dat doen we nog steeds. Ondermeer als adviseur, pensioenfondsbestuurder, hoofd Beleidsadvies pensioenbureau, directeur pensioenfonds, voorzitter en lid van raden van toezicht, lid verantwoordingsorgaan en directeur bedrijfsvoering van een APF.

Actuele ervaring
GPSS kan u helpen bij elk vraagstuk met betrekking tot stakeholdermanagement op pensioengebied om de juiste koers te varen. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld actief betrokken bij zelfevaluaties van pensioenfondsbesturen, trajecten om te komen tot verbetering van de samenwerking tussen pensioenfondsbestuur, verantwoordingsorgaan en intern toezicht en de inrichting en ondersteuning van het belanghebbendenorgaan binnen een algemeen pensioenfonds (APF).

Zie hiervoor ook onze publicatie: Countervailing-power-VO, geschreven tezamen met J. d’Hooghe en de Whitepaper-werken-aan-geschiktheid die wij in opdracht voor pensioenopleider SPO hebben geschreven.

Overige vraagstukken waar wij bijvoorbeeld ervaring mee hebben:
– vormgeven samenwerkingsstructuur binnen pensioenfonds
– vormgeven pensioencommissie werkgever
– in kaart brengen stakeholders, hun belangen en wensen
– geven van trainingen over de rollen en taken van de verschillende, bij pensioen betrokken partijen, zoals de ondernemingsraad
– geven van presentaties over een gewijzigde pensioenregeling
– aanpassen pensioencommunicatie tools
– implementatie Pensioen 123
– geven van training over nieuwe rol verantwoordingsorgaan en bestuur in nieuw bestuursmodel pensioenfonds
– wijze van afleggen verantwoording door bestuur rolvastheid en rolinvulling organen pensioenfonds
opzetten stakeholdermanagement structuur.

Ga naar wat onze klanten zeggen

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24).