Menu

Strategie

Visie
GPSS bekijkt governance vraagstukken vanuit een breed en integraal perspectief met als doel dat het governancesysteem uw organisatie ondersteunt en uw kernactiviteiten op elkaar zijn afgestemd.  Daarvoor heeft GPSS de governancecirkel ontwikkeld; in deze cirkel zijn alle 12 elementen die tezamen een goede governance vormen opgenomen.

Strategie startpunt governance
Een goede governance begint met een duidelijke toekomstvisie en een heldere strategie. Met uw strategie zet u koers naar het realiseren van uw doelstellingen en toekomstvisie. Voor pensioenfondsen is het hebben van een missie, visie en strategie op grond van de Code Pensioenfondsen zelfs verplicht. Op basis van uw strategie kan een aansluitend bestuurs- en uitvoeringsmodel worden vormgegeven. Daarnaast dient een optimale governancecultuur en complementariteit/diversiteit van de fondsorganen te worden vastgesteld én toegepast.
Als enig bureau in Nederland hebben wij volop met onze ‘poten in de klei’ gestaan en meegeholpen koers te bepalen en dat doen we nog steeds. Ondermeer als adviseur, pensioenfondsbestuurder, hoofd Beleidsadvies pensioenbureau, directeur pensioenfonds, voorzitter en lid van raden van toezicht, lid verantwoordingsorgaan en directeur bedrijfsvoering van een APF.

Actuele ervaring

Het onderzoeken van de toekomstmogelijkheden van een pensioenfonds, het begeleiden van de introductie van het omgekeerd gemengd bestuursmodel, de issues die kunnen gaan spelen ingeval van het onderbrengen van een fonds bij een andere partij en het al dan niet opzetten van een pensioenbureau. Dit zijn actuele projecten waar GPSS zich inspant om de strategie helder te krijgen en de bakens uit te zetten voor de toekomst.
Zie bijvoorbeeld onze publicaties hierover: Een nieuw bestuursmodel geen doel maar middel, geschreven tezamen met mw G. Leegwater.

Overige strategische vraagstukken waar wij bijvoorbeeld ervaring mee hebben:
– vraagstukken op het gebied van artikel 102a Pensioenwet, zoals opdrachtaanvaarding en de ontwikkeling en vastlegging van doelstellingen en beleidsuitgangspunten,
– vormgeven strategie pensioenfonds (in workshop vorm)
– begeleiding traject komen tot toekomstvisie pensioenfonds en bijbehorend stappenplan
– keuze bestuursmodel
– keuzes rondom invulling bestuursondersteuning
– implementatie omgekeerd gemengd bestuursmodel
– vaststellen diversiteit/complementariteit. Opstellen diversiteitsplan
– beoordelen governancecultuur
– uitbestedingsvraagstukken, samenwerkingsvraagstukken, onder andere tussen bestuur en verantwoordingsorgaan en tussen bestuur verantwoordingsorgaan en intern toezicht
– verbetering relatie toezichthouder.

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24).