Menu

Verantwoordingsorgaan speelt belangrijke rol bij governance

Verantwoordingsorganen (VO) kunnen belangrijke invloed uitoefenen op de governance van hun fonds. En zo de kwaliteit van het bestuur en de besluitvormingsprocessen mede bepalen.

Want waarschijnlijk geldt binnenkort de verplichting om een raad van toezicht in te stellen voor alle pensioenfondsen met een vermogen van €1 mrd of meer. Het VO moet volgens de wet om advies worden gevraagd over de vorm en inrichting van het intern toezicht. En bovendien staat in de Code Pensioenfondsen dat het VO een bindende voordracht aan het bestuur doet voor de leden van de raad van toezicht (en de visitatiecommissie).
Maar hoe komt het VO tot de voordracht van een goed intern toezicht? Wij hebben de volgende tips voor u:
1.    Inventariseer over welke kennis en ervaring de beoogd toezichthouders in uw optiek moeten beschikken. Spelen er zaken in het bijzonder? Zorg daarbij voor spreiding van kennis onder de kandidaat leden.
2.      Inventariseer welke competenties u nodig acht. Zorg hierbij voor diversiteit, zodat de leden elkaar goed aanvullen.
3.      Voer overleg met het bestuur inzake de functieprofielen van de interne toezichtsleden en betrek daarbij uw onder 1 en 2 geformuleerde wensen. Het bestuur stelt de functieprofielen vast, maar het VO moet om advies hierover worden gevraagd.
4.      Stel, in overleg met het bestuur, een vergoeding vast voor het intern toezicht. Hierbij geldt dat een passende vergoeding de juiste mensen aantrekt.
5.      Maak een longlist van kandidaten. Laat u hierbij zo nodig ondersteunen door het pensioenbureau, een headhunter of stuur een mail naar de vereniging voor intern toezicht pensioensector (VITP), die het functieprofiel onder haar leden kan uitzetten
6.      Stel een shortlist samen op basis van de ontvangen cv’s.
7.      Voer gesprekken met de kandidaten. Ondanks dat het VO geen opdrachtgever van het intern toezicht is, kan zij hier wel bepaalde wensen en aandachtspunten naar voren brengen.
8.      Kom tot een voordracht voor het bestuur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.