Menu

Verantwoordingsorganen

VO en het nieuwe pensioenstelsel
Het verantwoordingsorgaan krijgt in het traject om te komen tot het nieuwe pensioenstelsel een belangrijke rol. Voor alle belangrijke besluiten in het kader van de Wet toekomst pensioenen moet het bestuur eerst advies aan het VO vragen. Daarnaast legt het bestuur verantwoording af aan het VO. Het VO heeft hiermee een belangrijke verantwoordelijkheid, zeker nu de individuele (oud)deelnemer geen bezwaarrecht meer heeft tegen het invaren; het advies van het VO vervangt dit!
Uit de recent door ons onder VO’s gehouden enquête blijkt dat VO’s behoefte hebben aan verschillende tools om hun rol goed in te vullen. GPSS adviseert en traint al jaren verantwoordingsorganen en heeft vanuit die kennis en ervaring diverse tools ontwikkeld om VO’s te ondersteunen in haar rollen en taken ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel. Als trainer, adviseur en sparringspartner. Diverse VO’s hebben hier al gebruik van gemaakt. Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen.

VO en trainingen en zelfevaluaties
De rol van het verantwoordingsorgaan is ruim geformuleerd in de Pensioenwet. Hoe vult u dit in? Welke onderwerpen beoordeelt u bijvoorbeeld en hoe zorgt u voor een goede verantwoordingscyclus? Hoe sturend mag u zijn, welke rechten heeft u, welke plichten en hoe vindt het contact plaats met bestuur pensioenfonds en intern toezicht? En heel recent: wat is uw rol ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel / het Pensioenakkoord? Zo maar een paar vraagstukken waar u mee te maken kan krijgen. GPSS doet onderzoek naar en verzorgt trainingen aan en zelfevaluaties voor verantwoordingsorganen om hen te helpen (nog) beter te functioneren. Sinds 2020 doen we dit desgevraagd ook online. Deze trainingen en zelfevaluaties worden zeer goed beoordeeld. Veel gevraagde trainingen zijn Formele en informele rol van het VO ten aanzien van het nieuwe pensioenstelsel, Rol en taken Verantwoordingsorgaan en onze workshop Invulling rol Verantwoordingsorgaan/opstellen jaarplan. In de folder ziet u verschillende mogelijkheden, naast het maatwerk dat wij vanzelfsprekend kunnen verzorgen.

VO en advisering
De adviseurs van GPSS hebben samen meer dan 40 jaar ervaring met allerlei soorten pensioenvraagstukken en richt zich vooral op:

Governance

Governance vraagstukken zijn GPSS toevertrouwd, ook voor verantwoordingsorganen. Zie hiervoor bijvoorbeeld het Onderzoek onder 50 verantwoordingsorganen dat wij in 2019 hebben gehouden. Denk bij governance vraagstukken aan hoe u invulling geeft aan uw rol en rolvast blijft (ook in een nieuw bestuursmodel), borgt dat u over passende kennis, competenties en gedrag beschikt, hoe u dat op peil houdt, zorgt voor een goede opvolging, het effectief functioneren als verantwoordingsorgaan (richt u bijvoorbeeld commissies op, vergadert u effectief?), het beoordelen van documenten van het bestuur, etc.  Lees meer

Pensioen juridisch

Loopt u tegen een juridische vraagstuk aan? GPSS pakt het voor en met u op. Denk hierbij aan vraagstukken die voortvloeien uit de Code Pensioenfondsen, zoals de wijze van voordracht van het intern toezicht en het diversiteits- beleid, aan de uitwerking van uw taken en verantwoordelijkheden in een reglement, (uw wijze van) het uitoefenen van uw adviesrechten, het beoordelen van beleid en documenten van het bestuur, etc. Lees meer

Strategie

Strategische vraagstukken op pensioen gebied zijn niet meer weg te denken. Denk hierbij aan vraagstukken over uw rol bij strategische onderwerpen, hoe u die rol invult, hoe u aan de benodigde kennis komt, hoe u zorgt u dat u daadwerkelijk invloed uitoefent, hoe u de onderwerpen beoordeelt en de checks & balances, op welke wijze u de samenwerking met het intern toezicht wilt vormgeven, etc. Lees meer

Stakeholdermanagement

U opereert in een speelveld waarin duurzame relaties met uw stakeholders essentieel zijn voor uw effectiviteit. Denk hierbij aan hoe u verantwoording kunt afleggen aan uw achterban, het managen van uw relatie met het bestuur en het intern toezicht. Wij ondersteunen hierbij bijvoorbeeld met trainingen over ieders rol en taken, begeleiding van sessies om de onderlinge samenwerking te verbeteren, zelfevaluaties, etc. Lees meer

Neem contact op met GPSS

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Stuurt u ons dan een mailtje via info@gpss.nu of belt u ons. Wij helpen u graag verder. Paulien Siegman (06 – 83 94 89 07) en Selma Smit
(06 – 46 34 49 24). Of ga naar contact.

Ga naar contact