Menu

Artikelen

De stand van de governance: bestuursmodellen

GPSS heeft onderzoek gedaan naar de stand van de governance onder de 35 grootste pensioenfondsen. De uitkomsten delen we in deze en volgende nieuwsbrieven. In dit deel kijken we naar de verschillende bestuursmodellen. Bestuursmodellen in cijfers Allereerst hebben we gekeken naar het bestuursmodel per fonds. De top 35 pensioenfondsen bestaat uit 18 bedrijfstakpensioenfondsen (bpf), 14 […]

Lees meer

Pensioenfederatie over IORP II en omgekeerd gemengd model

De Pensioenfederatie heeft voor haar leden een toelichting en handvatten gepubliceerd, waarbij in een afzonderlijke bijlage aandacht wordt besteed aan de inrichting van de sleutelfunctiehouders (sfh’s) bij fondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel. De (7) fondsen met een paritair gemengd bestuursmodel komen hierbij niet aan bod. Voor grote pensioenfondsen wordt er daarbij van uitgegaan dat […]

Lees meer

Zelfevaluatie: ook voor VO

In onze nieuwsbrief van oktober 2017 schreven we al dat we het vreemd vinden dat DNB in haar brochure over zelfevaluatie zich alleen richt op besturen van pensioenfondsen. Terwijl dit ook een krachtig tool kan zijn voor verantwoordingsorganen (‘VO’s’). In de nieuwe versie van de Code Pensioenfondsen staat opgenomen dat ook VO’s aan zelfevaluatie moeten […]

Lees meer

Commentaar bij evaluatie Wet versterking bestuur – 2

In onze nieuwbrieven zoomen we in op onderwerpen uit de evaluatie van de Wet Versterking bestuur pensioenfondsen die relevant zijn vanuit governance perspectief. In deze nieuwsbrief staat de gewenste vertegenwoordiging van risicodragers in het paritaire bestuursmodel centraal. Vertegenwoordiging van risicodragers  Ultimo 2016 had 89% van de pensioenfondsen nog een paritair bestuursmodel. Veruit de belangrijkste overweging […]

Lees meer

Verantwoordingsorgaan blijft in ontwikkeling

Verantwoordingsorganen hebben het lastig, zo blijkt uit onder meer uit de Evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Verschillende aspecten zorgen daarvoor. Door hier expliciet bij stil te staan, bijvoorbeeld in de vorm van training, blijft het VO opgewassen tegen haar taak. Door drie aspecten hebben verantwoordingsorganen het lastig: a.      Verantwoordingorganen hebben een adviestaak én […]

Lees meer

Aan de slag met integriteit

Je bent bestuurder van een pensioenfonds en wordt gevraagd plaats te nemen in de klantenadviesraad van een uitbestedingspartij van jouw fonds. Op deze wijze kan er voor worden gezorgd dat jullie als klant nog beter worden gehoord door die partij, zo leggen zij uit. Wat doe je? Dit is een van de zaken waar bestuurders […]

Lees meer

Commentaar bij evaluatie Wet versterking bestuur – 1

In februari jl. zijn de uitkomsten van de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (wet VBP) verschenen. De evaluatie had als doel om inzicht te krijgen in de mate waarin de vier doelen van deze wet zijn gerealiseerd. De komende tijd zullen we in onze nieuwbrieven inzoomen op onderwerpen uit de evaluatie waaraan in […]

Lees meer

DNB-toets leden Verantwoordingsorgaan?

Het wetsvoorstel inzake IORP2 is inmiddels bekend en er is al veel over geschreven. Er is echter nog maar weinig aandacht geweest voor een nieuw recht van het verantwoordingsorgaan (VO) dat daarin is opgenomen. Dit betreft een goedkeuringsrecht inzake het voorgenomen besluit van het bestuur tot collectieve waardeoverdracht naar een andere EU-lidstaat. De leden van […]

Lees meer

Zelfevaluatie: niet alleen voor besturen

Recent heeft DNB een brochure over zelfevaluatie van besturen van pensioenfondsen uitgebracht. Opvallend is dat hierin alleen gesproken wordt over zelfevaluatie van besturen van pensioenfondsen. Wij zijn van mening dat zelfevaluatie ook voor andere fondsorganen van groot belang is. Zelfevaluatie is, zo blijkt uit onderzoek, een uitstekend middel om te komen tot beter functioneren. ‘DNB […]

Lees meer

Auditfunctie IORP2 = auditcommissie one tier board?

Voor pensioenfondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel (OGM) is in beginsel een auditcommissie verplicht. De IORP2 richtlijn en de Nederlandse wetgeving die dit verder uitwerkt, bevatten regelgeving over de interne auditfunctie . Wat betekent dit voor de auditcommissie in het OGM? Pensioenwet In het Besluit Uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt de auditcommissie voorgeschreven […]

Lees meer