Menu

Artikelen

Aan de slag met integriteit

Je bent bestuurder van een pensioenfonds en wordt gevraagd plaats te nemen in de klantenadviesraad van een uitbestedingspartij van jouw fonds. Op deze wijze kan er voor worden gezorgd dat jullie als klant nog beter worden gehoord door die partij, zo leggen zij uit. Wat doe je? Dit is een van de zaken waar bestuurders […]

Lees meer

Commentaar bij evaluatie Wet versterking bestuur – 1

In februari jl. zijn de uitkomsten van de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen (wet VBP) verschenen. De evaluatie had als doel om inzicht te krijgen in de mate waarin de vier doelen van deze wet zijn gerealiseerd. De komende tijd zullen we in onze nieuwbrieven inzoomen op onderwerpen uit de evaluatie waaraan in […]

Lees meer

DNB-toets leden Verantwoordingsorgaan?

Het wetsvoorstel inzake IORP2 is inmiddels bekend en er is al veel over geschreven. Er is echter nog maar weinig aandacht geweest voor een nieuw recht van het verantwoordingsorgaan (VO) dat daarin is opgenomen. Dit betreft een goedkeuringsrecht inzake het voorgenomen besluit van het bestuur tot collectieve waardeoverdracht naar een andere EU-lidstaat. De leden van […]

Lees meer

Zelfevaluatie: niet alleen voor besturen

Recent heeft DNB een brochure over zelfevaluatie van besturen van pensioenfondsen uitgebracht. Opvallend is dat hierin alleen gesproken wordt over zelfevaluatie van besturen van pensioenfondsen. Wij zijn van mening dat zelfevaluatie ook voor andere fondsorganen van groot belang is. Zelfevaluatie is, zo blijkt uit onderzoek, een uitstekend middel om te komen tot beter functioneren. ‘DNB […]

Lees meer

Auditfunctie IORP2 = auditcommissie one tier board?

Voor pensioenfondsen met een omgekeerd gemengd bestuursmodel (OGM) is in beginsel een auditcommissie verplicht. De IORP2 richtlijn en de Nederlandse wetgeving die dit verder uitwerkt, bevatten regelgeving over de interne auditfunctie . Wat betekent dit voor de auditcommissie in het OGM? Pensioenwet In het Besluit Uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt de auditcommissie voorgeschreven […]

Lees meer

Seminar omgekeerd gemengd bestuursmodel

GPSS heeft op 23 maart jl. een seminar over het omgekeerd gemengd model georganiseerd voor alle pensioenfondsen die een overgang naar dit model overwegen. Het doel van deze bijeenkomst was om onze kennis en ervaring te delen. Daarnaast waren ook uitvoerende (UB) en niet-uitvoerende bestuurders (NUB) aanwezig om over hun ervaringen te vertellen. De belangrijkste […]

Lees meer

Governance Nieuwsbrief GPSS – februari 2018

Lees meer

Seminar omgekeerd gemengd bestuursmodel

GPSS organiseert op vrijdagochtend 23 maart een seminar over het omgekeerd gemengd model voor alle pensioenfondsen die een overgang naar dit model overwegen. Het doel van deze bijeenkomst is om onze kennis en ervaring te delen in een interactieve bijeenkomst. Daarnaast zullen ook uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders over hun ervaringen komen vertellen. DNB (onder voorbehoud) […]

Lees meer

IORP 2 vraagt om herijking governancestructuur

Begin 2019 gaat de Europese IORP 2-richtlijn gelden die eist dat alle pensioenfondsen een interne auditfunctie kennen. Fondsen zullen daarom dit jaar moeten gebruiken om hun governance zodanig te herijken dat dit aansluit bij de eisen van deze richtlijn. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij geschreven over de wijziging in governancestructuur die nodig is bij […]

Lees meer

Liquidatie: toestemming nodig deelnemers?

Regelmatig begeleiden wij liquidaties van pensioenfondsen. Telkens weer komt de vraag op of aan de (oud) deelnemers toestemming moet worden gevraagd om de pensioenen over te dragen naar een nieuwe uitvoerder. Dit blijft een lastige vraag. Ingeval pensioenfondsen de pensioenen naar een nieuwe pensioenuitvoerder overdragen ‘bij liquidatie’ dan stelt de wet dat geen toestemming hoeft […]

Lees meer